سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
-- 
 
 
علمی پ‍‍‍‍ژوهی 
همکاری 
دایرة المعارف فقه اسلامی 
 
 
علمی پژوهی 
همکاری 
مجمع التقریب 
-- 
 
 
علمیی پژوهی 
همکاری 
دائرة المعارف فقه 
سردبیری فصلنامه فقه 
1372/01/01 
ادامه دارد 
سردبیری فصلنامه فقه 
همکاری 
دائرة المعارف فقه 
معاونت تحقیقات 
 
ادامه دارد 
معاونت تحقیقات 
همکاری 
دائرة المعارف فقه 
مسئول بخش جواهر الکلام 
 
ادامه دارد 
مسئول بخش جواهر الکلام 
همکاری 
مجمع التقریب 
هیئت تحریریه رساله التقریب 
 
 
هیئت تحریریه رساله التقریب 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
هیئت تحریریه رساله الثقلین 
 
 
هیئت تحریریه رساله الثقلین 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
گروه فقه معارف 
 
 
فقه معارف 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
راهنمایی 
 
 
راهنمایی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مشاوره 
 
 
مشاوره 
تدریس 
مدرسه شهید صدر 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
 
 
--